ועד רופאי ביה"ח אסותא אשדוד

ניצול ימי חופשה 2019

רופאים ורופאות יקרים ויקרות,

בעקבות פניית נציגי ועד הרופאים וכן נציגי ועדים נוספים בבית החולים אל מחלקת משאבי אנוש, 

הוחלט להאריך את ניצול ימי החופשה עד לתאריך 29.2.20.

הודעה רשמית נשלחה לעובדי בית החולים בתאריך 19.12.19 וזוהי לשונה:

בפברואר השנה פורסמו הנחיות לניצול של לפחות 15 ימי חופשה בשנת 2019. בנוסף נשלחו במהלך השנה מכתבים אישיים לעובדים אשר טרם ניצלו את ימי החופשה עם העתק למנהליהם.
אנו רואים בניצול ימי החופשה חשיבות רבה ואפשרות אמתית לעובדים להתרענן ולשמור על איזון נכון בין צרכי העבודה וצרכיהם האישיים, וממליצים לכולם לנצל זכות זו.
למרות האמור לעיל קיימים מקרים בהם עובדים לא ניצלו את 15 ימי החופשה כפי שנדרש מהם.
עקב פניות שהתקבלו בנושא, ולפנים משורת הדין החלטנו להאריך את תקופת ניצול ימי החופשה הנדרשים בגין שנת 2019 עד לתאריך 29.02.2020.
במידה ועד למועד הנ"ל לא ינוצלו ימי החופשה כאמור, תבוצע מחיקה של ימים אלו.
אציין כי הארכת התקופה לניצול ימי החופשה לשנת 2019 אינה גורעת מהצורך לנצל גם בשנת 2020 לפחות 15 ימי חופשה.
עובדים הזכאים לתוספת חופשה בגין חשיפה לקרינה נדרשים לנצל את 15 ימי החופשה, בנוסף לחופשת הקרינה לה הם זכאים.